+ 48 698 157 159                                 sklep@hazeldesign.pl             

Regulamin

§ 1

Definicje

Sprzedawca: Olga Kubacka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kubacka Olga „Hazel Wood” z siedzibą w Sobkowie, Miąsowa 76, 28-305 Sobków, NIP: 656-220-23-15, REGON: 260171349, adres e-mail: sklep@hazeldesign.pl, tel: 698-157-159., będąca właścicielem Sklepu;

Sklep: sklep internetowy funkcjonujący w domenie internetowej hazeldesign.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;

Adres korespondencyjny (także do zwrotów towarów i przesyłania reklamacji): Kubacka Olga „Hazel Wood”, ul. Okrzei 64, 25-640 Kielce;

Adres odbioru osobistego: Kubacka Olga „Hazel Wood”, ul. Okrzei 64, 25-640 Kielce;

Klient: podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie;

Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

Towar (Towary): produkt oferowany w Sklepie, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

Zamówienie: procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionych na stronach Sklepu kanałów zamówienia;

Umowa: umowa sprzedaży Towaru, zawarta między Klientem a Sprzedawcą;

Koszyk: formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;

Rejestracja: proces mający na celu ułatwienie składania Zamówień przez Klienta, poprzez utworzenie indywidualnego konta w Sklepie;

Dane: dane Klienta (w tym dane osobowe) przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;

Konto: indywidualne konto Klienta utworzone w procesie Rejestracji;

Cena: wyrażona w walucie polskiej cena jednostkowa Towaru brutto (zawierająca podatek od towarów i usług VAT), nie obejmująca Kosztów dostawy;

Koszty dostawy: koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;

Płatność: zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, zawierająca w sobie Cenę Towaru oraz Koszty dostawy, korespondujące z wybranym przez Klienta sposobem dostarczenia Towaru;

Regulamin: niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu;

Polityka Prywatności: dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klientów.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są:

  1. warunki zawierania Umów sprzedaży towarów w Sklepie prowadzonym w domenie hazeldesign.pl,

  2. procedura składania reklamacji dotyczących zakupionych w Sklepie Towarów.

 2. Podstawa prawna niniejszego Regulaminu:

  1. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121),

  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),

  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 3. Do korzystania ze Sklepu prowadzonego w domenie hazeldesign.pl , w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędny jest:

  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub inną,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 4. Rejestracja w Sklepie i złożenie Zamówienia zobowiązuje Klienta do zapoznania się oraz akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

 5. Informacje o Towarach oferowanych w Sklepie (opisy, właściwości, specyfikacje) oraz ich Ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Zawartość strony internetowej Sklepu, w szczególności zdjęcia i opisy produktów, stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§ 3

Składanie Zamówień

 1. Sklep udostępnia Klientom następujące kanały składania Zamówień:

  1. poprzez formularz Zamówienia (tzw. Koszyk),

  2. drogą mailową, wysyłając zaakceptowane Zamówienie oraz Regulamin na adres sklep@hazeldesign.pl.

 2. Realizacja Zamówień następuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 3. Towary w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych.

 4. Wszelkie akcje rabatowe i promocyjne prowadzone dla naszych Klientów odbywają się na podstawie odrębnych regulaminów.

 5. Proces Zamówienia przebiega następująco: wybór Towaru, jego ilości oraz ewentualnych opcji dodatkowych, formy płatności oraz dostawy.

 6. W celu realizacji Zamówienia oraz potwierdzenia wszystkie elementów zawieranej Umowy, Sprzedawca potrzebuje następujących Danych:

  1. imię i nazwisko Klienta,

  2. adres dostawy,

  3. numer telefonu,

  4. adres e-mail.

 7. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.

 8. Wysłanie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikony „Zamów z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy za zamówione przez Klienta Towary.

 9. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy i przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 10. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy, w ramach której Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny Towarów oraz Kosztów dostawy, a Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć wybrane przez Klienta Towary.

 11. Płatności mogą być dokonywane poprzez wpłatę na konto Sprzedawcy (płatność z góry) albo przy odbiorze Towarów (płatność za pobraniem). Jeżeli nie wybrano płatności za pobraniem, Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia po otrzymaniu od Klienta płatności. Wpłaty na konto Sprzedawcy należy dokonać w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy. W terminie tym Towary będą zarezerwowane dla Klienta.

 12. W przypadku gdy zamówione Towary będą niedostępne i Sprzedawca nie będzie w stanie dostarczyć ich we wskazanych terminach realizacji Zamówienia, Konsument będzie mógł odstąpić od zawartej Umowy. Sprzedawca niezwłocznie zwróci zapłacone: Cenę i Koszty dostawy.

§ 4

Konto

 1. Sklep udostępnia możliwość utworzenia indywidualnego Konta Klienta. Składając Zamówienie przy użyciu swojego Konta Klient nie musi każdorazowo podawać danych osobowych, a także ma możliwość korzystania z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w pkt 4 poniżej.

 2. W celu założenia Konta Klienta należy dokonać Rejestracji przy użyciu wskazanego na stronie Sklepu elektronicznego formularza rejestracyjnego.

 3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania Zamówień za jego pośrednictwem. Klient powinien podać następujące dane:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres e-mail,

  3. numer telefonu,

  4. hasło.

 4. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia Klientowi w szczególności:

  1. składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania Danych do realizacji Zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów),

  2. przeglądanie historii zakupów Klienta,

  3. monitorowanie stanu złożonych Zamówień.

 5. Dane mogą być edytowane i poprawiane, poprzez edycję zakładki „Moje konto”. Można także uzupełnić swoje Dane w Koncie w szczególności o następujące dane:

  1. adres,

  2. numer telefonu,

  3. data urodzenia,

  4. w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

§ 5

Płatności

 1. Płatności mogą być dokonywane przed realizacją Zamówienia (płatność z góry) lub przy jego odbiorze (płatność za pobraniem), w zależności od wybranej przez Klienta metody płatności.

 2. Płatność z góry (przed realizacją Zamówienia) możliwa jest poprzez:

  a. przelew na rachunek firmowy Sprzedawcy, znajdujący się na stronie internetowej hazeldesign.pl oraz na przesyłanym Klientowi potwierdzeniu Zamówienia,

  b. przelew przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24 (usługę świadczy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań).

 3. Płatność za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia od firmy kurierskiej) możliwa jest poprzez płatność gotówką kurierowi.

 4. Sprzedawca automatycznie wystawia Fakturę VAT dla Klientów, którzy podają numer NIP przy składaniu Zamówienia.

 5. Sprzedawca akceptuje metody płatności wskazane powyżej. Informacja o akceptowanych metodach płatności znajduje się także na stronie głównej Sklepu.

§ 6

Dostawa

 1. Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.

 2. W przypadku towarów dostępnych na magazynie konsument może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy:

  1. odbiór osobisty w stacjonarnym salonie sprzedaży Sprzedawcy (adres odbioru osobistego - Kielce, ul. Okrzei 64),
  2. transport firmowym samochodem Sprzedawcy lub partnera współpracującego ze Sprzedawcą (w przypadku towarów wielkogabarytowych lub zamówień hurtowych).
  3. przesyłka kurierska - możliwość płatności zarówno z góry (przed
   realizacją Zamówienia) jak i za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia) po wcześniejszej wpłacie zaliczki
 3. W przypadku Towarów na zamówienie (Towary zindywidualizowane)  konsument może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy:
  1. przesyłka kurierska - możliwość płatności zarówno z góry (przed
   realizacją Zamówienia) jak i za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia) po wcześniejszej wpłacie zaliczki,
  2. odbiór osobisty w stacjonarnym salonie sprzedaży Sprzedawcy (adres odbioru osobistego - Kielce, ul. Okrzei 64)
  3. transport firmowym samochodem Sprzedawcy lub partnera współpracującego
   ze Sprzedawcą (w przypadku towarów wielkogabarytowych lub zamówień
   hurtowych).
 4. W przypadku zamówień dotyczących dostaw Towarów wymagających specjalnych warunków dostawy (np. wielkogabarytowych, ilości hurtowych lub Towarów sprowadzanych na zamówienie), termin dostawy będzie ustalany indywidualnie z Konsumentem, przy czym całkowity termin dostawy nie przekroczy 90 dni.

 5. Szczegóły dotyczące realizacji dostawy Towarów Konsument otrzymuje podczas procesu składania Zamówienia w Koszyku, przy wybranym Towarze, a także w karcie „Podsumowanie Zamówienia”.

 6. Sprzedawca zaleca sprawdzenie, czy dostarczany Towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Kurier powinien umożliwić Konsumentowi spisanie odpowiedniego protokołu w razie wykrycia uszkodzenia przesyłki. W wypadku wykrycia uszkodzenia Sprzedawca prosi o niezwłoczny kontakt.

 7. Towary, co do których warunki dostawy zostały oznaczone jako „dostawa specjalna”, dostarczane są na adres wskazany przez Konsumenta, wnoszone do miejsca dostawy i ustawiane w wyznaczonym miejscu. Usługa obejmuje wyłącznie Towary wielkogabarytowe (np. sofy, łóżka), w przypadku których przesyłka kurierska mogłaby nie zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa i,- ze względu na rozmiary, sprawić kłopot Konsumentowi.

 8. Koszty dostaw w odniesieniu do poszczególnych kategorii Towarów przedstawione są poniżej:

  1. koszt przesyłki kurierskiej:
   15-250 zł

  2. koszt transportu firmowego Hazel Design – ustalany indywidualnie

§ 7

Odstąpienie od Umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny, na zasadach wskazanych poniżej.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towarów.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres korespondencyjny: Kubacka Olga „Hazel Wood”, ul. Okrzei 64, 25-640 Kielce lub mailowy: sklep@hazeldesign.pl.

 4. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu (hazeldesign.pl) w zakładce „Regulamin”. Potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy Konsument otrzyma niezwłocznie na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 5. Towary należy odesłać na adres odbioru osobistego - Kubacka Olga „Hazel Wood”, ul. Okrzei 64, 25-640 Kielce, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane Płatności (z wyjątkiem kosztów dostarczenia Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.

 8. Zwrotu Płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zaakceptował inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Prawo do odstąpienia od Umowy wskazane w niniejszym paragrafie nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli:
  1) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2) przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  3) przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne, Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny.

 3. Towar należy odesłać wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres: Kubacka Olga „Hazel Wood”, ul. Okrzei 64, 25-640 Kielce.

 4. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Konsumenta potwierdzający dokonanie zakupu reklamowanego Towaru).

 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę do złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Konsumenta oraz odeśle Towar Konsumentowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji nieuwzględniającej reklamacji.

 7. Jeżeli Towar ma wady, Konsumentowi przysługują następujące uprawnienia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

  1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie,

  2. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady,

 8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres: Kubacka Olga „Hazel Wood”, ul. Okrzei 64, 25-640 Kielce.

§ 9

Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną

 1. W zakresie usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

 2. Regulamin może być bez jakichkolwiek ograniczeń pobierany ze strony hazeldesign.pl jako plik w formacie pdf, zapisywany na nośnikach pamięci oraz wydrukowany w dowolnej ilości egzemplarzy.

 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę są następujące:

  1. Zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie,

  2. Możliwość śledzenia statusu zamówienia,

  3. Możliwość dodawania opinii i komentarzy,

  4. Wysyłka newslettera – w razie wyrażenia przez Konsumenta zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące

  1. połączenie z siecią Internet (o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 Mbits/512 kbits, adres stały, publiczny),

  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna,

  3. posiadanie konta poczty elektronicznej.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 7. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

  1. W zakresie wykonania Umów sprzedaży warunki składania reklamacji określa § 8 Regulaminu,

  2. W zakresie nie dotyczącym wykonania umów sprzedaży usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w sposób opisany poniżej,

  3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@hazeldesign.pllub wniesiona pisemnie na adres korespondencyjny: Kubacka Olga „Hazel Wood”, ul. Okrzei 64, 25-640 Kielce,

  4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie,

  5. Dołożymy starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki,

  6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 8. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem m.in. w zakresie:

   1. działania programów typu malware czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika,

   2. obecności i działania robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania,

   3. możliwości zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było bezpieczne i nie powodowało powyższych niedogodności dla Konsumenta.

 9. Informujemy, że do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca, wprowadzane są dane Cookies, tj. krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu, w celu dostosowania wyglądu Sklepu do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę Cookies dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

§ 10

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych osobowych Klientów jest Olga Kubacka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kubacka Olga „Hazel Wood” z siedzibą w Sobkowie, Miąsowa 76, 28-305 Sobków, NIP: 656-220-23-15, REGON: 260171349, adres e-mail: sklep@hazeldesign.pl, tel: 698-157-159.

 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Umowy zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania następującym partnerom współpracującym ze Sprzedawcą przy realizacji Zamówień:

  1. DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa – w zakresie dostaw Towarów oraz odbioru płatności „za pobraniem”,

  2. Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa - w zakresie dostaw Towarów oraz odbioru płatności „za pobraniem”.

 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, Sprzedawca może przesyłać na podany przez Klienta adres e-mail informacje handlowe dotyczącą Towarów w Sklepie.

 5. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów reguluje Polityka Prywatności Sklepu.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem domeny hazeldesign.pl. Klient ma możliwość pozyskać, odtworzyć i utrwalić Regulamin za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

 2. O wszelkich zmianach Regulaminu, Klienci posiadający Konto zostaną powiadomieni drogą mailową. Zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. Klient, który nie akceptuje zmian w Regulaminie uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (prowadzenie przez Sprzedawcę Konta Klienta) poprzez przesłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy lub adres mailowy sklep@hazeldesign.pl.

 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać na drodze polubownej. W przypadku niemożności rozwiązania ewentualnych sporów na drodze polubownej, ewentualne spory zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (kliknij i pobierz).

Formularz reklamacyjny (kliknij i pobierz).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl